સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના   2023-24

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના એ ભારત સરકારની એક સરકારી બચત યોજના છે.

આ યોજનાનો હેતુ દીકરીઓના ભવિષ્ય માટે એક સારો રોકાણ સંસાધન પૂરું પાડવાનો છે.

આ યોજના હેઠળ 10 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની દીકરીઓનું ખાતું ખોલી શકાય છે.

આ યોજના હેઠળ, દર મહિને ઓછામાં ઓછા ₹1,000 અને વધુમાં વધુ ₹1,50,000 જમા કરી શકાય છે.

આ યોજના હેઠળ ખાતામાં રહેલી રકમને લગ્ન અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે ફાળવી શકાય છે.

જો ખાતું ખોલ્યા પછી 15 વર્ષ પહેલાં ખાતું બંધ કરવામાં આવે, તો ખાતામાં રહેલી રકમ પર 1.5%નો દંડ લાગશે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ, ખાતું ખોલવા માટે કોઈ આવક મર્યાદા નથી.

ખાતામાં રહેલી રકમ પર સરકાર દ્વારા સો ટકા ગેરંટી આપવામાં આવે છે.

 સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના એ દીકરીના ભવિષ્ય માટે એક સારો રોકાણ યોજના છે.

 આ યોજના હેઠળ, તમે તમારી દીકરીના ભવિષ્ય માટે સુરક્ષિત અને સારું રોકાણ કરી શકો છો.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના  વિષે સંપૂર્ણ માહિતી માટે સ્વાઇપ અપ કરો